info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby

Integritetspolicy

Vi på Interim Marketing Solutions RBS AB (IMS) arbetar för att du som kandidat ska känna dig trygg i att dela dina personuppgifter med oss, och vi prioriterar därför att alltid värna om din integritet. För att göra detta så strävar vi alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, samt att alltid arbeta i enlighet med gällande lag och reglering inom dataskydd. När du som kandidat blir en del av IMS nätverk genom att skapa ett konto hos oss eller söka en tjänst, så vill vi att du alltid ska veta hur, när och varför vi behandlar dina uppgifter. Vi vill också att du alltid ska vara medveten om de rättigheter du har som medlem i vårt nätverk.

Vilka är personuppgiftsansvariga hos oss?

Interim Marketing Solutions RBS AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Interim Marketing Solutions RBS AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556556-8960 och har sitt säte på Björnvägen 3, 183 60 Täby.

Om du som kandidat har frågor eller synpunkter som gäller vår Integritetspolicy, vill veta hur dina personuppgifter hanteras av IMS, eller vill utöva dina rättigheter som registrerad är du välkommen att vända dig till oss på info@interimmarketing.se

Vilka personuppgifter behandlar vi på IMS:

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person, direkt eller indirekt.

Personuppgifter som du lämnar till oss:
När du går med i IMS nätverk så kommer du att lämna viss information om dig själv till oss. Denna information är exempelvis uppgifter om namn, e-post, telefonnummer, födelsedatum, nuvarande arbete och/eller titel. Detta inkluderar självfallet de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel ditt CV, personliga brev eller intyg. Vi behandlar endast dina personuppgifter i det syfte som har angetts i det samtycke du lämnar i samband med registrering.

Personuppgifter som vi samlar in:
Ibland behandlar IMS också personuppgifter som vi har samlat in från dig eller tredje part, exempelvis om du vid registrering har valt att hämta dina personuppgifter från din Linkedin-profil. Om du väljer att göra detta får IMS tillgång till de personuppgifter som du själv valt att uppge på din Linkedin-profil.

IMS får inte någon djupare tillgång till din Linkedin-profil. I det fall du går vidare i en rekryteringsprocess kan IMS komma att behandla uppgifter om dig som dina referenspersoner lämnar till oss. Det är även möjligt att IMS kan komma att behandla resultat från personlighets-, begåvnings- och kompetenstester i de fall dessa genomförts.

För vilka ändamål behandlar vi dina persongifter?

Din kompetensprofil
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din kompetensprofil som kandidat, och därmed kunna matcha dig mot aktuella uppdrag. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke, något du lämnar då du blir en del av vårt nätverk. Skulle du välja att inte lämna ditt samtycke till denna behandling har vi tyvärr ingen möjlighet att spara dina uppgifter eller matcha din profil mot våra uppdrag.

Referenser och testresultat
Har vi samlat in uppgifter om dig i samband med referenstagning, alltså från tredje person, så behandlas dessa uppgifter med ditt samtycke.

Om du genomför ett personlighets-, begåvnings- eller kompetenstester i samband med en rekryteringsprocess hos IMS kommer vi att behandla resultaten av dessa. Denna behandling, och eventuell komplettering av din kompetensprofil, sker utifrån ditt samtycke som laglig grund

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Som grundregel behandlas dina personuppgifter främst av IMS som personuppgiftsansvarig. Vi kan dock komma att behöva dela din information i enlighet med nedan.

I det fall du ingår i en rekryteringsprocess kan IMS komma att dela dina personuppgifter med vår kund, alltså IMS uppdragsgivare.

Vi kan komma att dela din information med interna och externa IT-leverantörer. Även andra leverantörer som IMS väljer att anlita kan komma att ta del av din information, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra sina åtaganden till IMS.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är aktiv i vårt nätverk. Har vår relation upphört och/eller det inte anses rimligt att den skall återaktiveras skall vi gallra dina uppgifter. Sådan genomgång sker en gång om året. Såvida vi inte har särskilt påtalat det, eller inhämtat ditt specifika godkännande, gallras personuppgifter tillhörande personer som har varit inaktiva i sin relation med oss senast efter 3 års inaktivitet.

Viss information kan behållas längre då så krävs pga lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Vid all behandling och lagring av personuppgifter, iakttas sekretess och relevant nivå på organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder baserat på risk och känslighet i de uppgifter som behandlas.

Dina rättigheter som registrerad i IMS nätverk:

Som registrerad så har du vissa rättigheter då det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vill du utöva dessa rättigheter eller har frågor kring detta, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig eller vårt dataskyddsombud.

Återkalla samtycke:
Du har rätt att återkalla ditt samtycke du lämnat för behandling av personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke har återkallats.

Rätt till tillgång:
Du har rätt att både få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, samt information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som är under behandling. Rätt till kopia förutsätter att din identitet kan stärkas.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information.

Rätt till radering:
Du har under vissa förutsättningar rätt till att begära radering av dina personuppgifter. Detta gäller när:

Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för

Du återkallar ditt samtycke, därmed finns det ingen laglig grund för behandling

Du invänder mot behandlingen, och det inte finns tyngre vägande skäl för fortsatt behandling

Personuppgifterna behandlats utan laglig grund

En rättslig förpliktelse kräver radering, och IMS omfattas av sådan plikt.

IMS raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att IMS inte är skyldiga att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning och myndighetsbeslut. Rätt till radering förutsätter att din identitet kan stärkas.

Rätt till begränsning av behandling:
Du har under vissa förutsättningar rätten att begära en begränsning av IMS behandling av dina personuppgifter. Detta gäller bland annat om du bestrider uppgifternas korrekthet och IMS därmed måste kontrollera detta.

Rätt att inge klagomål:
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ändringar i IMS Integritetspolicy

IMS förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som anges i vår policy ovan. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt och den senaste versionen läggs ut på https://interimmarketing.se/.