Integritetspolicy

GDPR – Användaravtal och Information om och samtycke till behandling av personuppgifter

 

INFORMATION KRING INTERIM MARKETING SOLUTIONS RBS ABs org.nr. 556556-8960 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Tack för att du väljer att söka arbete, uppdrag via Interim Marketing Solutions RBS AB. När du söker arbete väljer du själv vilka uppgifter du vill lämna i din ansökan. Om du väljer att ta en anställning vid Interim Marketing Solutions RBS AB behöver du lämna personuppgifter för att Interim Marketing Solutions RBS AB skall uppfylla krav i anställningsavtal, lagar och kollektivavtal.

Genom att underteckna denna samtyckeshandling godkänner du att Interim Marketing Solutions RBS AB samlar in och i övrigt behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vad som sägs nedan. Interim Marketing Solutions RBS AB kommer att behandla personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna handling och i övrigt i enlighet med gällande europeisk personuppgiftslagstiftning, GDPR.

Interim Marketing Solutions med dotterbolag värnar om individers personliga integritet och strävar därför efter att arbeta med kunder och leverantörer som lever upp till de krav som ställs på företag som behandlar personuppgifter. Interim Marketing Solutions RBS ABs dotterbolag behandlar inom ramen för sina respektive verksamheter en mängd personuppgifter. Personuppgifter förekommer bl.a. i samband med rekryteringsprocesser, uthyrning av konsulter och tillhandahållande av digitala HR-tjänster. Beroende på vilken typ av tjänst som tillhandahålls kan ansvaret för behandlingen av personuppgifterna fördelas olika mellan avtalsparterna. Detta dokument har tagits fram i syfte att tydliggöra hur bolagen i Interim Marketing Solutions RBS AB generellt, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, uppfattar ansvarsfördelningen för behandling av personuppgifter. Eventuella frågor kan ställas till din kontaktperson hos Interim Marketing Solutions eller vårt dataskyddsombud som nås via info@interimmarketing.se.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER UNDER REKRYTERINGSPROCESSER

Interim Marketing Solutions RBS ABs som under rekryteringsprocesser samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund gör så i egenskap av personuppgiftsansvarig. Detta beror på att Interim Marketing Solutions RBS ABs utifrån erfarenhet och profession har utarbetat särskilda metoder för informationsinsamlingen och i sammanhanget bestämmer vilka personuppgifter som ska samlas in, varifrån de ska insamlas och hur behandlingen ska utföras i övrigt för rekryteringsändamål. Interim Marketing Solutions RBS ABs bestämmer även övriga ändamål med behandlingen då syftet är att kunna skapa långsiktiga och relationsbyggande kontakter med kandidater. Utifrån detta intar Interim Marketing Solutions RBS ABs en självständig ställning i förhållande till kund. Då Interim Marketing Solutions RBS ABs är ansvariga måste de alltid se till att de har en laglig grund för sin behandling och att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Detta innefattar lämnande av nödvändig information om behandlingen till kandidaterna och inhämtande av nödvändigt samtycke från dem. Interim Marketing Solutions RBS ABs har även en skyldighet att se till att kandidaterna informeras om att deras personuppgifter kan komma att överlämnas till kund.

Kunden är i sin tur personuppgiftsansvarig för sin behandling av de personuppgifter som överförs under rekryteringsprocessen, t.ex. genom en levererad kandidatprofil.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID UTHYRNING AV KONSULTER

När Interim Marketing Solutions RBS AB hyr ut en konsult till kund (oavsett om det är en anställd person eller en kontrakterad underkonsult) kommer konsulten att arbeta under kundens ledning och ansvar. Interim Marketing Solutions RBS ABs ska tillse att konsulten har lämnat sitt samtycke till att de personuppgifter som kan anses nödvändiga i anledning av uppdraget lämnas över till kund. Kunden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som kunden mottar och behandlar.

Om en uthyrd konsult vid arbete åt kunden behandlar personuppgifter under dennes direkta ansvar och arbetsledning, t.ex. genom användning av kundens system, och ett sekretessavtal har ingåtts mellan kund och konsulten som förhindrar att personuppgifter delas med Interim Marketing Solutions RBS AB, är Interim Marketing Solutions RBS AB inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling. Kunden ansvarar enligt kundavtalet för att ett sekretessavtal ingås med konsulten innan uppdraget påbörjas, men för att understödja detta bilägger alltid Interim Marketing Solutions RBS ABs ett utkast till sekretessavtal med kundavtalet som kunden för enkelhetens skull kan utnyttja. Detta innebär att kund kan känna sig trygg i att eventuella personuppgifter som konsulten behandlar åt kunden under uppdraget inte kommer att överföras till Interim Marketing Solutions RBS AB.

Interim Marketing Solutions RBS AB kommer därmed inte att behandla några personuppgifter som förekommer hos kunden och har heller inte tillgång till de personuppgifter som den uthyrda konsulten eventuellt behandlar vid arbetet åt kunden. Eftersom några personuppgifter inte överförs mellan kunden och Interim Marketing Solutions RBS AB uppstår inte något biträdesförhållande.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID KARRIÄRRÅDGIVNINGS- OCH UTBILDNINGSTJÄNSTER

Interim Marketing Solutions RBS AB som erbjuder outplacementtjänster eller andra karriärrådgivningstjänster till kunder är i de flesta fall personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas. Detta beror på att Interim Marketing Solutions RBS AB inte lagrar eller på motsvarande sätt behandlar uppgifterna för kundens räkning, utan tillhandahåller en tjänst genom vilket bolaget använder sitt egna system och sina egna utvecklade metoder, rutiner och omställningsprocesser för att coacha befintliga och före detta medarbetare hos kunden. Behandlingen av personuppgifter är således mer omfattande än att t.ex. endast erbjuda en lagringstjänst.

I de fall Interim Marketing Solutions RBS AB erbjuder utbildningstjänster till kund är Marketing Solutions RBS AB personuppgiftsansvarig för den eventuella behandling av personuppgifter som sker inför och under utbildningsuppdraget. Detta beror på att den personal som tillhandahålls för att hålla i utbildningarna inte kommer att arbeta under kundens direkta arbetsledning och ansvar. Personalen tillhandahålls för att utbilda kunden och inte för att behandla kundens personuppgifter. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att kunna tillhandahålla tjänsten och behandlingen utgör en förutsättning för att tjänsten ska kunna erbjudas.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID INFORMATIONSTJÄNSTER

I de fall Marketing Solutions RBS AB erbjuder informationstjänster, såsom tillhandahållande av digitala checklistor, handböcker och processbeskrivningar m.m., behandlar inte Marketing Solutions RBS AB några personuppgifter för kundens räkning. Inte heller kommer kunden att kunna överföra några personuppgifter till bolaget under avtalsförhållandet. Marketing Solutions RBS AB är i stället personuppgiftsansvarig för den begränsade mängd personuppgifter som överförs till bolaget i samband med kundavtalets ingående och behandlar dem endast i syfte att kunna tillhandahålla tjänsten.

Med anledning av ovanstående bedömningar uppstår det inte något förhållande mellan Marketing Solutions RBS AB och kund som nödvändiggör ingåendet av ett personuppgiftsbiträdesavtal. Bestämmelserna om biträdesavtal är inte heller tillämpliga i dessa fall. Något biträdesavtal ska därför inte ingås mellan Marketing Solutions RBS AB och kund vid tillhandahållandet av dessa tjänster. Frågor som rör behandling av personuppgifter, immateriella rättigheter och sekretess kommer i stället att regleras i kundavtalen.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID ÖVRIGA DIGITALA HR-TJÄNSTER

I de fall då Marketing Solutions RBS AB tillhandahåller andra digitala HR-tjänster, såsom talent managementsystem, kund- och medarbetarundersökningar intar bolagen en ställning som personuppgiftsbiträde. Detta beror på att kund, vid utnyttjandet av dessa tjänster, tillhandahåller bolagen med personuppgifter och bestämmer för vilka ändamål de får behandlas. För att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning kommer Marketing Solutions RBS AB alltid vid tillhandahållande av sådana tjänster att till kundavtalen bilägga ett biträdesavtal som också behöver ingås.

 

ÖVRIG BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM FÖRANLEDER ETT PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

Förutom vid behandling av personuppgifter vid digitala HR-tjänster har Marketing Solutions RBS AB ett fåtal tjänster där kund, vid utnyttjandet av dessa tjänster, tillhandahåller Marketing Solutions RBS AB med personuppgifter och bestämmer specifikt för vilka ändamål de får behandlas. Exempel på detta är verifiering av kandidatkompetenser (s.k. second opinions). För att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning kommer Marketing Solutions RBS AB alltid vid tillhandahållande av sådana tjänster att till kundavtalen bilägga biträdesavtal som också behöver ingås.

Med anledning av ovanstående bedömningar uppstår det således ett ansvarig-/biträdesförhållande mellan Marketing Solutions RBS AB och kund i de fall då kunden inom ramen för HR-tjänsten tillhandahåller samtliga personuppgifter och med egna preciserade metoder bestämmer hur Marketing Solutions RBS AB får behandla dem. Detta nödvändiggör att ett biträdesavtal ingås mellan parterna.

Det är på denna sida som Interim Marketing Solutions med dotterbolag publicerar den senaste informationen kring behandling av personuppgifter, besök oss gärna igen.

 

Med vänlig hälsning,

Johan Larsson, CEO