info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby
Rekrytera IT-säkerhet

IT-säkerhet – en avgörande kompetens för ditt företag

I takt med att digitaliseringen fortsätter att forma vår värld, framträder IT-säkerhet som en av de mest kritiska aspekterna för företags framgång och överlevnad. Denna breda kategori, som sträcker sig över allt från skydd av fysiska enheter till säkring av nätverk och data, har blivit en oumbärlig del av företagsstrategin. Internet-säkerhet, en underkategori av IT-säkerhet, fokuserar specifikt på skyddet av information som överförs över internet.

För rekryteringsföretag, vars verksamhet bygger på att hantera känslig information och knyta samman talanger med arbetsgivare, blir denna skiljelinje mellan allmän IT-säkerhet och specifik internet-säkerhet en viktig distinktion. Johan Larsson, grundare och VD för rekryteringsföretaget IMS, delar sin syn på vikten av att ha en djup förståelse och kompetens inom båda dessa områden i den moderna affärsmiljön.

IT-säkerhet – En omfattande ansats

IT-säkerhet i sin helhet omfattar skydd av all form av informationsteknologi som företag använder sig av. Detta inkluderar men är inte begränsat till, hårdvara, mjukvara, nätverk och data. Medan många initialt kan tänka på cyberattacker som den främsta risken, inkluderar IT-säkerhet även interna hot, som oavsiktliga dataförluster eller skadlig kod introducerad av anställda. ”I dagens hyperanslutna värld är varje aspekt av vår IT-infrastruktur potentiellt utsatt,” påpekar Larsson. ”Det krävs en holistisk strategi för att skydda företaget från ett brett spektrum av hot.”

Från IT-säkerhet till internet-säkerhet

Inom ramen för IT-säkerhet utgör internet-säkerhet en specialiserad gren som fokuserar på riskerna och skyddsmekanismerna relaterade till internetspecifik användning och tjänster. Detta inkluderar skydd mot phishing, ransomware, DDoS-attacker (Distributed Denial of Service) och andra former av cyberattacker som utnyttjar internet som infiltrationsvektor. ”Medan IT-säkerhet lägger grunden, så zoomar internet-säkerhet in på de specifika utmaningar som uppstår i det digitala kommunikationslandskapet,” förklarar Larsson. Denna distinktion är avgörande för företag vars verksamheter är beroende av onlinekommunikation, e-handel, och andra internettjänster.

Rekryteringsföretag i frontlinjen

För rekryteringsföretag som IMS blir behovet av kompetens inom både IT- och internet-säkerhet en dubbel utmaning. Inte nog med att de måste skydda sin egen IT-infrastruktur och data; de måste också kunna identifiera och attrahera talanger som kan hjälpa deras klientföretag att göra detsamma. ”Det är en kritisk del av vårt värdeerbjudande,” säger Larsson. ”Att kunna tillhandahålla kandidater som inte bara har teknisk expertis utan också en djup förståelse för de unika säkerhetsutmaningar som våra klienter står inför.”

Utbildning och medvetenhet

I ljuset av den snabba utvecklingen inom IT- och internet-säkerhet, framhäver Larsson vikten av kontinuerlig utbildning och medvetenhetsskapande. ”Tekniken förändras ständigt, och med den utvecklas nya hotbilder,” han påpekar. För rekryteringsföretag och deras klienter innebär detta att man inte bara måste hålla sig uppdaterad med de senaste säkerhetstrenderna och -verktygen utan också föra en kontinuerlig dialog om bästa praxis och skyddsstrategier.

Säkerhet som en affärsstrategi

Larsson betonar att både IT- och internet-säkerhet bör betraktas som centrala delar av företagets övergripande affärsstrategi. ”Det handlar inte bara om att förebygga förluster eller undvika incidenter,” förklarar han. ”En robust säkerhetsstrategi kan faktiskt vara en drivkraft för innovation, tillväxt och konkurrenskraft.” Genom att integrera säkerhetstänkandet i alla aspekter av verksamheten, från produktutveckling till kundservice, kan företag bygga ett starkare varumärke och skapa djupare förtroende hos sina kunder och partners.

Framtidens säkerhetstalanger

När det gäller framtiden för rekrytering inom IT- och internet-säkerhet, ser Larsson en ökad efterfrågan på mångfacetterade kompetenser. ”Företag söker inte bara tekniska experter; de behöver människor som kan integrera säkerhetsperspektivet i affärsprocesser, innovation och kundengagemang,” säger han. Detta skapar nya möjligheter för rekryteringsföretag att positionera sig som strategiska partners till sina klienter, genom att leverera talanger som kan navigera både de tekniska och affärsmässiga aspekterna av IT- och internet-säkerhet.

Avslutande tankar

Den accelererande digitaliseringen och den alltmer komplexa cyberhotbilden gör IT- och internet- säkerhet till oumbärliga element i moderna företagsstrategier. För rekryteringsföretag innebär detta en unik position för att inte bara bidra till sina klienters omedelbara rekryteringsbehov utan också stärka deras långsiktiga säkerhets- och affärsstrategier. Som Johan Larsson från IMS framhåller: ”Genom att förstå och agera på de snabbt föränderliga landskapen av IT- och internet-säkerhet, kan vi hjälpa våra klienter att bygga mer resilienta, innovativa och framgångsrika verksamheter.” Investerar ett företag i säkerhetskunskap, investerar det i sin egen framtid.

I IMS databas över kandidater finns kompetens inom IT-säkerhet. Kontakta oss om ditt företag behöver stärka upp säkerheten genom interimsuppdrag eller genom anställning, eller om du vill diskutera andra frågor gällande kompetens inom IT-säkerhet.